Услуги

1.Теренно-ситуационни снимки.

Теренно-ситуационната снимка, известна още като Тахиметрична снимка /тахиметрия/ или Геодезическа снимка, представлява ситуационен и височинен план на терена на интересуващия ни обект. Заснемането обикновено се извършва по полярен метод с тотална станция, но при възможност може да се измери и посредством GPS измервания в реално време. Целта на снимката е да послужи като основа /подложка/ за бъдещо проектиране на нови сгради и съоръжения; уреждане на кадастрални и регулационни проблеми; проектиране на нови или проучване на съществуващи канализации, водопроводи, електропроводи и други линейни съоръжения. Обикновено снимките за проектиране се изработват в едър мащаб 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000. При необходимост може заснемането да се представи и в по-едри или по-дребни мащаби според изискванията на решавания проблем, големина на обекта и задачата която се решава. За изходна основа при заснимането се използват съществуващите точки от Работната геодезическа основа /РГО/ на населеното място, която представлява геодезически пирони или метални тръбички забити по кръстовищата на населените места. За наличието на такива може да се провери като се огледат най-близките кръстовища за надписи по стълбовете, сградите или масивните огради на работните точки /РТ/, примерно РТ 116. На теренно-ситуационните снимки се показват заснетите на място огради; сгради с техните пети цокли, коти първи плочи, кота стряха и кота корниз ако е необходимо, калкани и др. необходими елементи; ревизионни шахти; отточни решетки; ел. стълбове; осветителни лампи; улиците с техните пътни платна, бордюри, тротоари и зелени ивици; и други елементи на благоустрояването. Релефа се изобразява с хоризонтали през подходящо сечение и единични коти. Върху теренно-ситуационните снимки се проучват и нанасят границите от действащите Кадастрална карта /или кадастрален план/, Регулационен план, Карта на възстановена собственост /КВС/ когато имота попада в земеделски земи. Геодезическа снимка е задължителна първа основна част на всеки проект в идейна, техническа или работна фаза при проектирането на сгради, съоръжения и проводи.

2. План за регулация

Процедурата е регламентирана в Закона за устройство на територията (ЗУТ). С подробните устройствени планове ȁ3 план за регулация се урегулират улици, както и квартали и поземлени имоти за застрояване и за други нужди без застрояване. Улиците и кварталите се урегулират с улични регулационни линии. Поземлените имоти се урегулират със: ȁ3 улични регулационни линии, които определят границата с прилежащата улица (лице на имота); ȁ3 вътрешни регулационни линии, които определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота), при условията на чл. 16 или 17 от ЗУТ. Урегулираните поземлени имоти имат задължително лице (изход) към улица, към път или по изключение към алея в парк. В урегулираните с подробен устройствен план поземлени имоти регулационните линии по ал. 3 стават граници на имотите. Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи чл. 15 от ЗУТ. Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти ȁ3 държавна собственост, договорът за прехвърляне се сключва по пазарни цени от областния управител в писмена форма.Когато с план за регулация се променят граници на урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, договорът се сключва по пазарни цени от кмета на общината в писмена форма. Кметът на общината по местонахождение на имота издава заповед за одобрение на Подробния устройствен план. Урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране но подлежат на промяна.

3. Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят:  когато съдържат непълноти или грешки;  когато са одобрени при нарушение на закона; когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал. 1 от ЗКИР. Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред. Непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. Необходимо е да се отбележи, че непълнотите и грешките са несъответствия в данните за поземлените имоти, сградите и самостоятелните обекти в сгради, които са съществували към момента на одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, спрямо действителното им състояние, в съответствие с правото на собственост. За отстраняването на непълнотите или грешките в кадастъра служителите на ȁEГео ȁ3 ЧоновȁD ООД изготвят проект, който се подава в съответната служба по кадастър по местонахождение на имота за тест. Основната част на този проект е скицаȁ3проект за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържаща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или съответно допълнените граница или сграда и идентификаторите им. Към проектът се включват още копия от документи за собственост, скици от предходни устройствени или кадастрални планове, както и други доказателства относно исканото изменение.

4. Схема за вертикално планиране

Схемата за вертикално планиране или както също е известна Идейна вертикална планировка или План-схема за вертикално планиране представлява идейно решение във вертикално отношение на новопроектиран обект. План-схема за вертикално планиране е неразделна част от всеки Подробен устройствен план /ПУП/. Целта на идейната вертикална планировка е да докаже, че е възможно изграждането във височинно положение на предвидената застройка на Уреголираните поземлени имоти /УПИ/, на които се прави ПУП. Решението във вертикално отношение трябва да осигурява безпрепятствено гравитачно оттичане на дъждовните и повърхностни води към водосборни области и зелени площи, като се цели предпазване на основите на сградите и съоръженията от повърхностни и дъждовни води. При нея се дават идейни решения на улиците прилежащи до обекта; надлъжни и напречни наклони на новопроектираните улици, площадки и зелени площи; коти пети цокли; посока на оттичане на повърхностните води; получените при решението вододели, водосливи и водосборни области. В идейната фаза на вертикалната планировка не се дава кота първа плоча на новопроектираните сгради и съоръжения. При съставянето на схема за вертикално планиране се спазват задължително изискванията на Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закон за устройство на територията /ЗУТ/.

5. План за вертикално планиране

Плана за вертикалното планиране или известна още като Вертикална планировка /техническа или работна/, представлява детайлно решение във вертикално отношение на новопроектираната сграда, съоръжение или провод и показва проектното височинно положение на новите обекти и връзката им със запазващите се сгради и съоръжения. Обикновено вертикалната планировка е следващ етап след идейната вертикална планировка, но може при някой случай да се мине и директно към работна фаза. Това се прави, когато новопроектираната сграда или съоръжение не променя застроителния план на населеното място. Вертикални планировки обикновено се представят в мащаби 1:500, 1:250 1:200, а при нужда или на някой отделни елементи 1:100. На плана за вертикално планиране се показват:  кота първа плоча готов под на новопроектираните сгради и съоръжения; напречните и надлъжни наклони на улиците, тротоарите, площадките и площните елементи; проектна и теренна коти на всички ъгли на цоклите на сградите;  вододели, водосливи и водосборни области; бройки и височини на стъпала и височина на бордюри, които се получават при проекта;  проектни коти на настилките и зелените площи;  червени проектни хоризонтали на големите площни новопроектирани елементи, като паркинги, улици, площади и др. При съставянето на плана за вертикално планиране се спазват задължително изискванията на Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и Инструкция за изработване, прилагане и подържане на планове за вертикално планиране издадена през 1998г.

6. Картограма на земните маси

На картограмата на земните маси се показват разликата между естествения съществуващ терен и проектирания терен на сградите, съоръженията, площадки и паркинги. Чрез картограмата се изчисляват обема не необходимите земни работи  изкопи и насипи, които ще се получат при изграждането на обекта и достигането на необходимите нива на сградите и площните обекти. Най-често картограмата на земните маси се решава аналитично, като площа на обекта се разделя на отделни фигури  триъгълници, правоъгълници, квадрати или неправилни многоъгълници. Конфигурацията на фигурите е свързана с характера на естествените и проектни повърхнини. В ъгъла на всяка фигура са записани коти във вид на дроб, като котата в числител е проектна, а тази в знаменател  теренна. Разликата от тези коти представлява работната кота за всеки ъгъл. Средноаритметичното от всички работни коти за една фигура дава  средната работна кота за фигурата. Тази кота, умножена с площта на фигурата дава обема на изкопа или насипа. Тези изчисления са извършени в специална ведомост за изчисление на земните маси. Другият начин за определяне обема на земните работи е със специализирани е със използването на специализиран софтуер като Pythagoras , AutoCAD Civil 3D. При тях се съставя цифров модел на терена на съществуващия и проектния терен. Количеството на земните работи представлява разлика между двата теренни модела. При изчисляването обема на земните работи ако е нужно се съобразяваме със специвичните особенности и изисквания на всеки обект  депониране на хумустния пласт, дълбочина на основите на настилките и други особености. Обема на масовия изкоп на сградите обикновено се дава в контструктивната част на проектите на сградите и съоръженията. Картограмата на земните работи не е задължителна част от геодезическата част на проектите и се прави по искане на инвеститора или проектантитите при проектирането на по-големи и сложни обекти.

7. План за трасиране

План за трасиране /трасировъчен план/ се съставя задължително към всеки план за вертикално планиране. Трасировъчния план представлява данни за отлагане на място на новопроектираните сгради, съоръжения, елементи на благоустрояване и други нужни елементи при строителството на проектирания обект. При съвременните разработки трасировъчните планове представляват извлечени правоъгълни координати и схема на чупките на елементите които ще се трасират. При елемнти които представляват част от кръгови криви обикновено се дава начало, край, среда на кривата и нейният радиус на закривление. При необходимост и по-скоро при пътни и ж.п. проекти се дават и другите елементи на кривите  тангента, бисектриса, върхов ъгъл и централен ъгъл. В по-старите трасировъчни планове са давани ортогонални данни за трасиране от осовите точки на населените места. На трасировъчните планове задължително се дават координатите и котите на точките, които трябва да се използват при трасирането на обекта при строителство. Тези точки задължително трябва да са същите, които са се използвали при заснемането на обекта.

8. Даване на строителна линия и ниво

Даването на строителна линия и ниво е първото нещо което се прави на всяка строителна площадка преди започване на същинското строителство. Сроителната линия представлява трасиране /отлагане на място/ на основните контури на новостроящата се сграда, съоръжение или продов директно на терена. Трасирането може да се извърши по полярен метод с тотална станция или чрез GNSS измервания, като за изходни се използват координатите и котите на изходните точки на обекта, посочени на трасировъчния план. Данните за координатите на подробните точки се вземат също от трасировъчния план. На него, обикновенно са показани крайните контури на сградите и съоръженията или оста на провода. При искане на строитела на обекта може да се трасират някой други нужни му елементи от обекта, като например оси на сгради, контиури на канализации или други необходими части от новостроящия се обект. Даване на изходно ниво на обекта представлява пренасяне на ниво до някой близък и удобен за строитела нивелачен репер, които да се използва за изходен при бъдещото строителство. На повечето обекти на траен обект се трасира директно кота готов под първа плоча, взета от плана за вертикално планиране. При даването на строителна линия и ниво се оформят необходимите документи от правоспособното лице ȁ3 инженер геодезист и от представителя на строителния надзор на обекта.

9. Удостоверение по чл. 52. Екзекутив

Удостоверението по чл. 52 от ЗКИР или така наречения Екзекутив е последното нещо което трябва да се направи преди пускането на новострояща сграда, съоръжение или подземен провод в експлоатация и издаването на Удостоверение за пускане в експлоатация, стария Акт ȑ6 16. Екзекутивът представлява попълването на кадастъра на кадастралната карта или на кадстралния план с новопостроения обект. Екзекутивът се изработва като на място се заснемат външните контури на новите сгради и съоръжения. При съставяне екзекутив на подземен провод то той се заснема след като е положен но преди да е закопан, т.е. заснемат се директно положението и котите на положените тръби и кабели преди тяхното заравяне. При екзекутиви на сгради и съоръжения се прави и екзекутив на вертикалната планировка проверяват се на какви коти са изпълнени кота първа плоча на сградата и напречните и надлъжни наклони на изпълнените елементи. При попълване на кадастъра с големи жилищни сгради с повече от един самостоятелен обект в сграда освен, че кадастъра се попълва със сградата, се съставят и етажни схеми със всичките самостоятелни обекти в сградата. Те реално се третират като отделни имоти и за всеки се нанася документа му за собственост. При изработването на етажни схема фирмата заплаща предварително такси за новите идентификатори на самостоятелните обекти и на сградите в Агенцията по геодезия картография и кадастър /АГКК/. При съставяне на екзекутиви на АГКК се предават в цифров вид на оптичен носител данните от измерванията и данните за попълването на кадастралната карта за тестване. След тестването, обикновено в 10 дневен срок, агенцията попълва кадастралната карта и може да издаде скица на попълнения обект. В населените места, където няма кадастрална карта удостоверението по чл. 52 се издава от общините. На подземните проводи екзекутивите се представят в общините и съответното експлоатационно дружество. ‘Гео Чонов’ ООД разполага с правоспособни лица извършващи дейности по кадастъра, съставя, внася и заплаща такси при съставянето на екзекутивите, като неините клиенти получават директно готовите крайни документи.

10. Парцеларен план

Парцеларен план се налага при проектиране на линейни обекти  канализации, водорповоди, електропроводи, слаботокови мрежи, газопроводи, топлопроводи и други линейни проводи и съоръжения. Необходимостта от учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот може да възникне в различни житейски случаи. Това право е известно още като сервитут. Нерядко се налага собственик на поземлен имот да дава право за преминаване през него. Сервитут се учредява за прокарване на водопровод, за инсталиране на нови подземни или въздушни електропроводи, за реализиране на едни или други строителни, монтажни или проектни дейности. Нормативната уредба на преминаването през чужд поземлен имот е в Закона за устройство на територията (ЗУТ). С парцеларния план се показват тежестите които се налагат върху имотите и частта от имота върху която се налага ограничението. При изработването на парцеларния план се спазват изискванията за ширина на сервитути според изискванията за различните проводи, примерно за електропроводите се спазва Наредба ȑ616 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, за водопроводите Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони към ЗУТ, Закон за водите и др. нормативни актове.

11. Изследване деформации на сгради и съоръжения

Изследването на деформации на сгради и съоръжения или така наречения мониторинг представлява измерване на определени точки от сградата /нивелачни марки и репери, визирни марки/ по ниво или положение и ниво и следенето на промяната на котата им или положението им в течение на времето. Най-често се следи за слягането на сгради и съоръжения в течение на времето и дали това слягане е в рамките на допустимото и дали е равномерно. При високи съоръжения  тв кули, комини, високи колони и др. се следи за тяхното накланяне и се сравнява полученото с допустимо относително отклонение на обекта. При свлачища, диги, кейови стени и други подобни се следи за пространственото движение на точките посредством класически /ъглово линейни/, GNSS /спътникови GPS и GLONASS/ измервания или комбинирани методи. При геодезическите методи за следене на деформации се постига изключително висока точност ȁ3 при котите на точките от порядъка на ± 0.4mm, а по положение до ± 5 mm. При извършване на прецизна геометрична нивелация се спазват строго правилата, които се изискват за нивелация I-ви клас, най-вече нивеларане строго от средата с равни визури, използване на прецизни дигитални нивелири и инварни /недеформируеми/ баркодови лати. За изходни се използват стабилни репери от Държавната нивелачна мрежа или Дълбочинни нивелачни репери. Дълбоките нивелачни репери са стабилизирани дълбоко до достигане на твърда скала за района на гр. Русе до апски варовици на приблизително 20м дълбочина. За всеки обект се използват минимум три изходни репера, като се проверяват и превишенията помежду им. Измерванията се изравняват по Метода на най-малките квадрати /МНМК/, като от него се получава оценка на точността на измерените превишения и получени коти на нивелачните марки. За всеки един обект се съставят таблици и графики /график на деформациите в зависимост от мястото и от времето, пространствени представяния/, които спомагат за по-добро представяне и интерпретация на получените резултати. Всеки цикъл на измерване завършва с доклад, където се дава оценка на развитието на деформационните процеси по големина скорост и посока. При необходимост данните се представят на специалисти геолози, конструктори, ВиК, мостово и пътно строителство за анализ и изготвяне на проекти за укрепване на съответната сграда или съоръжение. При мониторинга на деформации се спазват Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи и Инструкция за нивелация І и ІІ клас.

12. Хидрографни снимки

Хидрографна снимка или както е известно още водна снимка, представлява заснемане на дъното на затворени водоеми язовири, естествени и изкуствени езера или на части от река. Такъв вид заснемане се извършва обикновено с комбинацията от GNSS и ехолот, като във всяка една точка се измерва положението от GNSS приемника и дълбочината от ехолота. Освен данните от заснемане на дъното се заснемат ниво вода и височините на бреговете. Хидрографните снимки може да се представят по два начина ȁ3 в дълбочини и в коти. При представянето в дълбочини снимката се изчислява спрямо нулата на най-близкият пегел. Такива снимки се правят обикновено на участъци от р. Дунав за обслужване на корабоплаването по реката. По този начин те стават много лесни за ежедневна употреба от специалистите организиращи корабоплаването. При представянето на водните снимки във абсолютни коти се използва котата измерена от GNSS приемника и от нея се изважда измерената дълбочина в същата точка. Такива снимки най-често се изработват за обслужване и съставяне на основа за проектиране и строителство на брегоукрепителни съоръжения, помпени станции, кейови стени, пристанища, лимани, при мониторинг на язовири. Методите и инструментите които използваме в Гео-Чонов ООД позволяват постигане на много висока точност  абсолютната точността на положението и височината на подробните точки е не по-вече от ±2cm до ±3cm. При реалното заснемане ние измерваме хиляди точки  обикновено през 1 или 2 секунди, а при последващата обработка и изчисления тези точки се разреждат до необходимите за правилното представяне релефа на дъното. Това става със специален софтуер разработка на фирмата. Хидрографните снимки се изработват и за Предпроектни проучвания за ползване на воден обект от река Дунав; към Годишен доклад за участък за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от р. Дунав; заснемане акваторията на пристанища, лимани и фериботни комплекси. Снимките се представят и в двете системи дълбочини и коти и могат да послужат пред необходимите държавни инстанции Изпълнителна агенция проучване и подържане на р. Дунав /ИА ППД старото АППД/, Изпълнителна агенция Морска администрация, ДП Пристанищна инфраструктура, Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/. Фирмата извършва всички гореописани дейности. Нашите проекти и снимки отговарят на изискванията на Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, изискванията на ИА ППД Русе. При необходимост можем да съдействаме за извършване и на хидроложки проучвания и проекти.

13. Проектиране

Фирма Гео  Чонов ООД е съставена основно от геодезисти. Фирмата работи и сътрудничи със специалисти по всички специалности: архитекти, строителни конструкции, водоснабдяване и канализация ВиК, електрическа, отопление и вентилации /ОВ/, геолози, еколози, озеленители и др. Фирмата има опит и е ръководила цялостни проекти по проектиране на площади, паркове, закриване на сметища, канализационни и водопроводни мрежи, електропроводи и слаботокови мрежи. При нужда можем да организираме екип от нужните специалисти за решаване на разнообразни проекти и проблеми, които много бързо и качествено да съставят нужните проекти по гореописаните части. Примери за такива проекти са Подготовка на технически проекти и тръжна документация за рехабилитация и благоустройство на десет обекта  обществени зелени площи, паркове и площади на територията на община Иваново, Русенска област; Реконструкция на централна градска градина в гр. Русе; Реконструкция, рехабилитация и интегрирано развитие на градски зони в община Русе парк на Възрожденците и парк на Младежта; Проекти за закриване на сметища в общините Ветово, Цар Калоян и Силистра.

14. Поддръжка на земеделски земи

Фирма Гео Чонов ООД е избрана от Министерство на земеделието и храните за поддържаща геодезическа фирма на Картите на възстановена собственост /КВС/ на общините Завет и Кубрат. Поддръжката представлява геодезическо обслужване на Общинските служби по земеделие и на гражданите по отношение на земеделските земи. В тази връзка предлагаме следните услуги в тези две общини:  регистрация на документи за собственост;  издаване на скици;  изготвяне на доброволни делби; промяна и актуализация на регистъра на собственицити и регистъра на имотите; трасиране на имоти; попълване на сгради от стопански дворове и др. Наш представител е всяка седмица в сряда в гр. Кубрат и в четвъртък в гр. Завет в Общинските служби по земеделие за да извършва регистрациите, издаването на скици и трасирането. При нужда е най-добре да се обърнете към него за консултация за реда и начина за извършване на нужните дейности по поддръжката на земеделските земи а и за други дейности извършвани от фирмата в населени места.

15. Оцифряване на кадастрални и регулационни планове на населени места

Действащите кадастрални планове на населени места представляват планове изготвени чрез ортогонална или полярна снимка или по фотограметрични способи, нанесени на картони с или без алуминиева вложка. Регулационните планове са изработени на базата на кадастралните и са нанесени на инженерно платно. Тези планове са изработени преди много години, трудни са за подръжка нанасяне на промени в кадастралния и регулационния план, изваждане на скици. При тях площите на имотите и парцелите се определят по графичен начин и могат да бъдат сбъркани с доста голям процент. При всяка нова разработка на отделен имот според наредбите: Наредба N3 към ЗКИР и Наредба N 8 към ЗУТ изискват направа на цифров модел на ИПР /Изменение план за регулация/ и ПР /План за регулация/. Общините се налага да се предприемат бързи действия, с които обслужването да бъде на европейско ниво  точност и бързина. Липсата на цифров модел на кадастралния и регулационния план на населените места затруднява и забавя обслужването, както на лицата, така и на администрацията. Оцифряването на кадастралния и регулационния план представлява сканиране и векторизиране на картоните и платната на плановете. Освен това се генерират всички имоти и парцели /Поземлени имоти ПИ и Уреголирани поземлени имоти УПИ/ и в база данни се въвеждат собствениците на съответните имоти. Това векторизиране и генериране на имоти се извършва със специализирани програми като AutoCAD, Pythagoras, МКАД. Чрез оцифряването на кадастралния и регулационен план на едно населено място се постига улеснено обслужване на граждани и фирми при издаване на скици, площите на имотите се определят точно и еднозначно, последващото трасиране на имотни граници също е ясно и може да се извърши точно, поддръжката на плана /нанасяне на екзекутиви и промени/ става много лесно. Наличието на база данни позволява извършването на бързи търсения в нея, лесно изготвяне на справки по различни критерии. Наличието на цифрови модели на плановете на населените места ще подпомага ръководството на общините за вземане на правилни управленски решения и ще поевтини значително бъдещото изработване на кадастралните карти на населените места.

16. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на населени место

Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти. Кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени. Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за:  създаване и водене на имотния регистър;  изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;  създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи. В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване. Фирма Гео  Чонов ООД има богат опит при създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри. При създаването на кадстралната карта първо се разкрива и ако е необходимо създава нова Геодезическа мрежа с местно предназначение /ГММП/. Следващия етап е стабилизирането, реперирането, измерването и изравнението на точки от Работната геодезическа основа /РГО/. Кадастралната карта се съставя по два основни метода  пълно заснемане или оцифряване на действащия кадастрален план и попълването му. Най-често се оцифрява и оценява годността на съществуващия кадастрален план и след това, ако е годен той се попълва, а в противен случай се прилага пълно заснемане. Заснемането обикновено се извършва по полярен метод с тотална снация. Пълното заснемане е най-точния и добър начин за съставяне на кадастралната карта. След като е изготвен цифровия модел имотите се генерират и се преминава към въвеждането на собствениците на поземлените имоти. Данните за собствеността се предоставя от общините, а където има неясноти се прибягва и до анкетиране на собствениците и въвеждането на документите им за собственост. При създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри се спазват следните закона и наредби: Закон за кадастъра и имотния регистър; Наредба N 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение и др. Кадастралната карта и кадастралните регистри се приемат от Агинция по геодезия, картография и кадастър по реда на Наредба N 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Данните се предоставят във формат за обмен на кадстрални данни.

17. Изработване на Работна геодезическа основа /РГО/ и Геодезически мрежи с местно предназначение /ГММП/

При изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри на населени места първото което се прави е проучването на съществуващите и създаване на нови Геодизически мрежи с местно предназначение. Тяхната задача е да осигурят стабилна, сигурна и точна основа за изграждането на РГО и за обслужване и на други геодезически дейности. Проучват се на място за съществуващи триангулачни точки от Държавната геодезическа мрежа /ДГМ/ и точки от по-нисък клас. Точките от ГММП се избират на такива места че да са удобни за GNSS измервания, тоест да има видимост към чисто небе и да са на леснодостъпни места в близост до асфалтови пътища. Точките от ГММП се измерват чрез GNSS измервания. Получената мрежа се привързва към Държавната геодезическа мрежа и се изравнява по МНМК. На новите точки се съставят топографски описания, а координатите им се вписват в координатни регистри. При изработването на ГММП стриктно се спазват Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение; Инструкция N РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи. Гео  Чонов ООД има опит при проектирането, изграждането и измерването на мрежи от ГММП. Работната геодезическа основа представлява следващото ниво точки след ГММП. Целта на точките е да подсигури основа за създаването и подържането на кадстраните карти, да представлява геодезическа основа за всички нужни геодезически дейности при проектирането и строителството на нови сгради, съоръжения и проводи. Точките от РГО представляват геодезически пирони, метални тръбички или болтове стабилизирани обикновено по кръстовищата на населените места. Точките се реперират от минимум три стабилни близки обекта и се надписва техният номер, примерно РТ 102 /РТ  работна точка/. Точките от РГО може да се измерят чрез GNSS измервания, но най-често те се определят чрез класически ъглово-линейни измервания. Всичките измервания се изравняват по МНМК /Метода на най-малките квадрати/, като в резултат се получават координатите и котите на новите точки и оценка на точността на измерването. Обикновено РГО се предава като част от кадастрална карта или се създава към оцифрени кадастрални планове. При нейното изграждане се спазват изискванията на Раздел III от Наредба N 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Scroll to Top