Дейности

Хидрография Хидрографни снимки на крайбрежни ивици гр. Тутракан, гр. Русе; пристанища Русе, Свищов, Тутракан, Силистра, Лом; хидрографски снимки на остров  Косуй и

Деформации Изграждане на дълбочинна нивелачна мрежа за изследване деформациите на сгради и съоръжения изградени в пропадъчни льосови почви в гр. Русе, Силистра и

Проектиране Проектиране и строителство на обекти финансирани от Европейски фондове Геодезически работи и вертикално планиране при проектиране на жилищни, административни и стопански

Регулация ПУП-ПУР на селищно образувание ДЗС – гр. Русе, регулационен план на кв. Родина I, II и III, бул. Тутракан Референции ОБЩИНА РУСЕ

Кадастър Кадастрална карта и регистри на гр. Шумен, Силистра и Тутракан, изготвяне на интегрирани цифрови модели на външна водопроводна мрежа на „Водоснабдяване и

С LiDAR сензорите за лазерно сканиране вие получавате най-съвременното решение за създаване на теренни модели. Лидарните системи позволяват да се картографират и

Scroll to Top