Зa нас

Georgi ChonovУважаеми дами и господа,
Имам удоволствието да Ви представя фирма „Гео-Чонов”, която е водеща геодезическа фирма с регионално и национално значение. Основана е през септември 1990 год. със статут на едноличен собственик – Георги Чонов – с първоначална дейност – възстановяване на земеделски земи на собственици. През ноември 1998 год се пререгистрира в ЕООД, а през май 2007 год в дружество с ограничена отговорност. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015.
„Гео-Чонов” ООД е член на Асоциацията на Геодезическите фирми в България и член на Български Атомен форум.

инж. Георги Чонов
Управител

Сертификати

Списание “Геодезия картография и земеустройство” – година 1974, брой 2, стр. 12 – 17,“Геодезически работи при строителството на хотел “Рига” в гр. Русе”.
Списание “Геодезия картография и земеустройство” – година 1974, брой 3, стр. 22 – 26, “Геодезически работи при проектирането топлофикацията на жилищни комплекси в гр. Русе чрез групови абонатни станции”.
Доклади – Н.Т. Конференция “Геодезия в строителството”, проведена на 13 и 14 юни 1975 г., в гр. Ловеч – стр. 35 – 44  “Опитът на Районна проектантска организация гр. Русе по изследване деформациите на сгради”.
Списание “Геодезия картография и земеустройство” – година 1976, брой 1, стр. 11 – 15 , “Върху засенчването на остъклени покриви”.
Списание “Проектно дело” – 1988 г., брой 3, стр. 8 – 10 – “Геодезическата дейност в ТПО Русе предпоставка и основа за проучване и проектиране”.
Списание “Геодезия картография и земеустройство” – година 1993, брой 2, стр. 9 – 10, “Изработване на планове за земеразделяне с графична система AutoCAD”.

IMG_20190122_124202183

Кадастър

Кадастрални и специализирани карти, кадастрални планове, план на подземни проводи, нивелационни и нивелетни планове, поддържане на картата на възстановената собственост, фасадно заснемане на сгради и съоръжения; изготвяне на протокол за трасиране на граници, сгради и комуникации, изготвяне на екзекутивна документация във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР,  делби на поземлени имоти, изготвяне на парцеларни планове във връзка с ПУП – План за застрояване, оцифряване на кадастрални планове на населени места, извършване на прецизна геометрична нивелация;

Хидрография

Хидрография: изготвяне на хидрографни снимки за проектиране, определяне обем на драгажни работи, предпроектни проучвания за кариери по р. Дунав, хидрографни измервния свързани с мониторинг на деформации;

Деформации

Изследване деформации на сгради и съоръжения; измерване геометрични отношения на подкранови пътища и носещи греди

Регулации

Регулации:  поправка на кадастрални карти и планове, делби на имоти в земеделски земи,  изготвяне на план за регулация, изменение на план за регулация,  ПУП-план за улична регулация, изменение на план за улична регулация; оцифряване на регулационни планове на населени места;

Геодезически работи и вертикално планиране 

Геодезически работи и вертикално планиране при проектиране на жилищни и индустриални сгради, съоръжения, пътища, благоустрояване, озеленяване, В и К, електрическа и др. инженерна инфраструктура; изготвяне на теренноситуационни снимки, план за вертикално планиране, план за трасиране , картограма на земни маси, количествено стойностни сметки; определяне на обеми на насипи;

Lidar - Сензорно сканиране на обекти

С LiDAR сензорите за лазерно сканиране вие получавате най-съвременното решение за създаване на теренни модели. Лидарните системи позволяват да се картографират и изследват както естествената, така и създадената от човека среда с точност, прецизност и гъвкавост. Технологията позволява оптимизиране на времето за полска работа, висока точност и възможност за сканиране на недостъпни обекти.

geo chonov
Scroll to Top