Подземни проводи


Определяне на обеми - "Каолин" АДПетролна база - Русе


Пречиствателна станция - Русе


  • Кадастрална карта и регистри на гр. Шумен, Силистра и Тутракан, изготвяне на интегрирани цифрови модели на външна водопроводна мрежа на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, вътрешна водопроводна мрежа на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Добрич, поддържане картата на възстановената собственост на съдебен район Кубрат – общини Кубрат и Завет;
  • Специализирани карти на Русенска Корабостроителница, ж. п. гари: Русе, Пловдив, Горна Оряховица, Разград, Две могили, Борово, Пордим, пристанища: Свищов, Тутракан, Видин-Север;
  • Земеразделителни планове на гр. Русе и селата Мартен, Хотанца, Ястребово, Ново село, Красен, Червен, Табачка, Стърмен и Ботров;
  • Фасадно заснимане на сгради и съоръжения


ТелишСвищов

Тец- въглища