Уважаеми дами и господа,       

Имам удоволствието да Ви представя фирма „Гео-Чонов”, която е водеща геодезическа фирма с регионално и национално значение. Основана е през септември 1990 год. със статут на едноличен собственик – Георги Чонов - с първоначална дейност – възстановяване на земеделски земи на собственици. През ноември 1998 год се пререгистрира в ЕООД, а през май 2007 год в дружество с ограничена отговорност. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

„Гео-Чонов” ООД е член на Асоциацията на Геодезическите фирми в България и член на Български Атомен форум.

За своята дългогодишна история, фирмата успешно развива дейността си и реализира проекти в следните направления:

 • Изследване деформации на сгради и съоръжения; измерване геометрични отношения на подкранови пътища и носещи греди
 • Геодезически работи и вертикално планиране при проектиране на жилищни и индустриални сгради, съоръжения, пътища, благоустрояване, озеленяване, В и К, електрическа и др. инженерна инфраструктура; изготвяне на теренноситуационни снимки, план за вертикално планиране, план за трасиране , картограма на земни маси, количествено стойностни сметки; определяне на обеми на насипи;
 • Кадастър: кадастрални и специализирани карти, кадастрални планове, план на подземни проводи, нивелационни и нивелетни планове, поддържане на картата на възстановената собственост, фасадно заснемане на сгради и съоръжения; изготвяне на протокол за трасиране на граници, сгради и комуникации, изготвяне на екзекутивна документация във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР,  делби на поземлени имоти, изготвяне на парцеларни планове във връзка с ПУП – План за застрояване, оцифряване на кадастрални планове на населени места, извършване на прецизна геометрична нивелация;
 • Регулации:  поправка на кадастрални карти и планове, делби на имоти в земеделски земи,  изготвяне на план за регулация, изменение на план за регулация,  ПУП-план за улична регулация, изменение на план за улична регулация; оцифряване на регулационни планове на населени места;
 • Хидрография: изготвяне на хидрографни снимки за проектиране, определяне обем на драгажни работи, предпроектни проучвания за кариери по р. Дунав, хидрографни измервния свързани с мониторинг на деформации;
 • Инженерногеоложки проучвания: Инженерногеоложки доклади във връзка с проектиране на сгради и съоръжения предпроектни проучвания, становища, оценки на свлачищни райони.
                                                            инж. Георги Чонов 
                                                                   Управител

Богатият професионален опит на ръководителя на фирмата инж. Георги Чонов намира отражение в следните публикации:

 • Списание “Геодезия картография и земеустройство” – година 1974, брой 2, стр. 12 – 17, “Геодезически работи при строителството на хотел “Рига” в гр. Русе”.


 • Списание “Геодезия картография и земеустройство” – година 1974, брой 3, стр. 22 – 26, “Геодезически работи при проектирането топлофикацията на жилищни комплекси в гр. Русе чрез групови абонатни станции”.


 • Доклади – Н.Т. Конференция “Геодезия в строителството”, проведена на 13 и 14 юни 1975 г., в гр. Ловеч – стр. 35 – 44  “Опитът на Районна проектантска организация гр. Русе по изследване деформациите на сгради”.


 • Списание “Геодезия картография и земеустройство” – година 1976, брой 1, стр. 11 - 15 , “Върху засенчването на остъклени покриви”.


 • Списание “Проектно дело” – 1988 г., брой 3, стр. 8 – 10 – “Геодезическата дейност в ТПО Русе предпоставка и основа за проучване и проектиране”.


 • Списание “Геодезия картография и земеустройство” – година 1993, брой 2, стр. 9 – 10, “Изработване на планове за земеразделяне с графична система AutoCAD”.